เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

นโยบายและเงื่อนไขการรับประกัน

 • การรับประกันดังกล่าว เป็นการรับประกันเฉพาะการเสียหายที่เกิดจาก “ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต” เช่นวัสดุ ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบมีข้อบกพร่อง
 • เมื่อแจ้งใช้การรับประกัน ทางบริษัทจะตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลมโดยการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทช้เวลาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน 30 วันทำกาโดยประมาณ
 • ลูกค้าจะต้องเก็บใบรับประกันส่วน “สำหรับลูกค้า” และ “หลักฐานการซื้อ” ที่บริษัท ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานดังกล่าวซึ่งถูกต้องตรงกับข้อมูลเครื่องที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ก่อนหน้าต่อบริษัทฯ ทกครั้งเพื่อใช้สิทธิ์ในการรับประกัน

1.การรับประกันสินค้าเต็นท์หลังคารถ

 • มีการรับประกันสินค้า 2 ปี
 • รับประกันสินค้า กรณีซิปแตกหรือหัก
 • รับประกันบันได กรณีตัวล็อกบันไดเสื่อมสภาพ ล็อกไม่อยู่
 • รับประกันการรั่วซึม เช่น ซีลหรือตะเข็บกันน้ำหลุดล่อน น้ำซึมเข้าเต็นท์
 • รับประกันอุปกรณ์ อะไหล่เสื่อมสภาพ เช่น สายรัดเสื่อมสภาพ ตะเข็บหลุด

2.การรับประกันกันสาด ห้องเสริมกันสาด ห้องเสริมเต็นท์

 • มีการรับประกันสินค้า 1 ปี
 • รับประกันสินค้า กรณีซิปแตกหรือหัก
 • รับประกันซีลตะเข็บกันน้ำ

3.การรับประกันดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงการเสียหายที่เกิดจาก 

 • การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่มีฤทธิกัดกร่อนสูง  ในการทำความสะอาด
 • การใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ  การดัดแปลงสินค้า  รวมถึงความเสียหายจากการถูกกัดเทะของสัตว์

หรือรวมถึงการเสียที่เกิดจากการตก กระแทก แตก-หัก-งอ ฉีก-ขาด เปียกฝน โดนน้ำหรือคราบโคลน-ฝุ่น สนิม

 • การสึกกร่อน เสื่อมสภาพของชิ้นส่วนตามปกติ

4.สิทธิ์ในการรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อ

 • ใบรับประกันสูญหาย หรือมีการขีดแก้ไขข้อมูลใบรับประกัน
 • สินค้าที่อยู่ในการรับประกันนี้ ถูกนำมาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือถูกดำเนินการถอด  เปลี่ยน  แก้ไข  ดัดแปลง  มาก่อนหน้าโดยมิใช่ช่างของบริษัท รวมถึงการใช้อะไหล่เทียม 
 • สินค้าที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกันตามที่บริษัทกำหนด

5.ในกรณีเกิดปัญหา ข้อขัดข้องในการใช้สิทธิ์การรับประกัน ให้ถือเอาข้อพิจารณาของบริษัทฯ เป็นข้อสรุปสุดท้าย

     *หมายเหตุ : กรุณานำใบเสร็จและใบรับประกันสินค้ามาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  /  กรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบรับประกันใหม่

      หากทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อรับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ ในกรณีหากเกินระยะเวลากำหนด มีค่าบริการเก็บรักษาสินค้า 1,000/วัน