เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

1.บริษัทฯ รับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุด หรือความบกพร่องอันเกิดจาก กระบวนการผลิต และการใช้งานตามสภาพปกติ โดยแยกเป็นการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน และรับประกันซ่อมเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ 1 ปีแยกเป็นประเภทสินค้าดังนี้   

A.เต็นท์หลังคารถ ทุกรุ่น รับประกันงานซ่อมระยะเวลา 2 ปี 

B.อุปกรณ์เสริม สำหรับเต็นท์หลังคารถ ทุกรุ่น รับประกันงานซ่อมระยะเวลา 1 ปี 

2.การเริ่มต้นนับระยะเวลาการรับประกัน ให้ถือวันที่สินค้าได้มีการซื้อขายและส่งมอบกัน ระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้าหรือกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ตามอายุประกันงานซ่อมในข้อที่ 1.

3.การรับประกันไม่รวมถึง ค่าพาหนะ ค่าขนส่งสินค้า หรือการให้บริการนอกสถานที่

4.ผู้ต้องการใช้สิทธิ การเปลี่ยนสินค้า หรือการประกันงานซ่อม ให้แสดงหลักฐานการซื้อขายเป็น  ใบเสร็จ จากการซื้อกับ บริษัทฯ หรือ บิล ใบเสร็จจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท 

กรณีที่ไม่สามารถรับสิทธิการรับประกันสินค้า(ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน)

1.ผลิตภัณฑ์ชำรุด เพราะถูกใช้ไปในทางผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้  หรือใช้ต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานควรจะเป็น หรือขาดการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง

2.ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ใช่ ทีมงานของบริษัทฯ

3.ผลิตภัณฑ์ชำรุด บุบ ขาด หรือเกิดขึ้นจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลิ่นเล่อผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ กัดแทะ 

4.อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หลังคารถ หรือ อุปกรณ์เสริมสำหรับเต็นท์หลังคารถ น็อต ซีลยาง หรืออุปกรณ์อื่นใด อันต้องชำรุด สึกหรอ ตามระยะเวลาการใช้งาน หรือมีการเปลี่ยนสภาพตามการใช้งาน

5.อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก เช่นผ้าพลาสติกคลุมด้านบน และชุดสายรัด Cover ในรุ่น Soft Shell ฝาครอบ และชุดสายlockในรุ่น Hard Shell 

6.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจาก การถอดประกอบหรือติดตั้งเอง โดยช่างที่ไม่ใช่ ทีมงานของบริษัทฯ

7.ความเสียหายอันเกิดมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ดี การใช้รถด้วยความประมาทเลินเล่อ ผ่าฝืนข้อห้ามทางการจราจร

8.การใช้ผลิตภัณฑ์ไปในเชิงธุรกิจ เพื่อการบริการ หรือทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้น

 

หมายเหตุ : 1.ควรเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบการรับประกันงานซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้าต้องใช้เอกสารใบเสร็จ เพื่อทราบวันที่ ซื้อสินค้า เพื่อมาคำนวณการรับสิทธิ ตามเงื่อนไขการบริการหลังการขาย
                   2.เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน